Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

dancing-shoes
dancing-shoes
dancing-shoes
dancing-shoes
Bo czas żadnych ran nie leczy.
Czas może tylko uczy nas rozsądniej obchodzić się z bólem, jakoś bandażować te rany. Żyć z nimi i tyle.
— Roma Ligocka
dancing-shoes
dancing-shoes
dancing-shoes

October 17 2017

dancing-shoes
3387 095b 500
"Maski i twarze" vol.2
dancing-shoes
4837 5b80 500
dancing-shoes
Reposted fromshakeme shakeme viamartalaura martalaura
dancing-shoes
4186 8b8d 500
dancing-shoes
dancing-shoes
dancing-shoes

October 15 2017

dancing-shoes
Reposted fromweightless weightless vianaturalginger naturalginger
dancing-shoes
Mój mózg jest fabryką strachu. Produkuje  bzdury na skalę masową.
— R. Brett - "Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu"
Reposted fromnivea nivea viagdziejestola gdziejestola
dancing-shoes
7927 e010 500
Reposted fromdojenka dojenka viagdziejestola gdziejestola
dancing-shoes
Bium (koreański)- puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
Reposted fromavooid avooid viagdziejestola gdziejestola
dancing-shoes
5659 073e
Reposted fromurojenie urojenie viagdziejestola gdziejestola
dancing-shoes
7843 2b74
Reposted fromeklerrka eklerrka viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl