Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

dancing-shoes
dancing-shoes
1880 44ab 500
dancing-shoes
0935 71dd
Reposted fromscorpix scorpix viafoodforsoul foodforsoul
dancing-shoes
dancing-shoes
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
dancing-shoes
dancing-shoes
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viatoniewszystko toniewszystko
dancing-shoes
dancing-shoes
1178 b26b
Reposted fromsosna sosna viatoniewszystko toniewszystko
dancing-shoes
dancing-shoes

Nie śnij się. nie śnij. W którymś śnie się utop
tak ostatecznie i nie przyśnij już się. 
Robisz mi nieporządek w chaosie. Aż muszę 
zaraz po przebudzeniu kląć bezgłośnie, żeby 
ciebie odpędzić.  (...)
— Świetlicki
Reposted fromzmora zmora viajanealicejones janealicejones

August 06 2017

dancing-shoes
Aleksandra Makurat-Duda "Listy w butelce słowami duszy."
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
dancing-shoes
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
dancing-shoes
3023 d5f0
Reposted fromoutline outline viagdziejestola gdziejestola
dancing-shoes
1391 7919
dancing-shoes
Masz inną twarz niż w chwilach, 
kiedy wiesz, 
że patrzę.
— Pan Marcin
dancing-shoes
3956 0cbd 500
Reposted fromtimetolove timetolove viagdziejestola gdziejestola
dancing-shoes
8711 4342
Reposted fromtetsukun tetsukun viagdziejestola gdziejestola

August 04 2017

dancing-shoes
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine viagdziejestola gdziejestola
dancing-shoes
2172 79a5 500
Reposted fromdooomiiin dooomiiin viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl